Būdvardžiai ir prieveiksmiai


Būdvardis

Būdvardis lenkų kalboje gali stovėti ir prieš, ir už daiktavardžio. Prieš daiktavardį stovi dažniausiai tie būdvardžiai, kurie jį apibūdina, aprašo, o už daiktavardžio stovi patikslinantys būdvardžiai, pvz. dobry człowiek (geras žmogus), bet Republika Litewska (Lietuvos Respublika). Be to, jeigu susikaupia daugiau būdvardžių, jie tarsi "apglėbia" daiktavardį iš abiejų pusių, t.y. kolej polska (Lenkijos geležinkeliai), bet Polskie Koleje Państwowe (Lenkijos valstybiniai geležinkeliai). Lenkiški būdvardžiai neturi, kaip ir lietuvių kalboje, šauksmininko linksnio - jis visada yra tolygus vardininkui. Būdvardžių kietoji ir minkštoji linksniuotė beveik (na, ka gi?) nesiskiria. Štai kietasis variantas (visokias fonetinės kamieno ir galūnių transformacijas aprašiau fonetikos skyriuje):
vyr. gim.,
vsk.
niek.gim.,
vsk.
mot.gim.,
vsk.
vyr.asm.kat.,
dsk.
nevyr.asm.kat.,
dsk.
V. ładny (gražus) ładne ładna ładni ładne
K. ładnego ładnej ładnych
N. ładnemu ładnej ładnym
G. ładny
ładnego
ładne ładną ładnych ładne
Į. ładnym ładną ładnymi
Viet. ładnym ładnej ładnych
Pastabos:

  • Sutrumpinimai: vsk. - vienaskaita, dsk. - daugiskaita, vyr. (mot., niek.) gim. - vyriškoji (moteriškoji, niekatroji) giminė, vyr.asm.kat. - vyriškojo asmens kategorija, nevyr.asm.kat. - daiktavardžiai nepriklausantys vyriškojo asmens kategorijai.

  • Vyriškoji asmens katogorija - kaip sako pats pavadinimas - taikoma tik vyriškosios giminės asmenims. Aišku, tai - akivaizdi diskriminacija, nes moterys, gyvuliai ir visi daiktai sumetami į vieną maišą, tuo tarpu kai visi vyrai ir vaikinai turi savo atskirą kategoriją.

  • Vyriškosios giminės galininko linksnis yra tolygus kilmininkui, jeigu daiktavardis priklauso gyvųjų daiktavardžių kategorijai, o kitais atvejais - vardininkui.

  • Fonetinių taisyklių (transformacijų) negalima pamiršti (žr. atitinkamą skyrių), pvz. dobry mężczyzna (geras vyras), bet dobrzy mężczyźni (geri vyrai), wielki człowiek (didysis žmogus), bet wielcy ludzie (didieji žmonės).

  • Lenkų kalba neturi, kaip rusų kalba, trumpųjų būdvardžių formų. Egzistuoja tik nedaug archajiškų vyriškosios giminės formų, kaip pvz. pełen (nuo pełny - pilnas), gotów (nuo gotowy - gatavas).

O štai minkštasis linksniuotės variantas:

vyr. gim.,
vsk.
niek.gim.,
vsk.
mot.gim.,
vsk.
vyr.asm.kat.,
dsk.
nevyr.asm.kat.,
dsk.
V. głupi (kvailas) głupie głupia głupi głupie
K. głupiego głupiej głupich
N. głupiemu głupiej głupim
G. głupi
głupiego
głupie głupią głupich głupie
Į. głupim głupią głupimi
Viet. głupim głupiej głupich
Pastaba:

  • Būdvardžiai su galūne -ki, -gi elgiasi panašiai, tik moteriškosios giminės galininko ir įnagininko linksnyse turi galūnę (o ne -ią), pvz. wielki (didelis) - wielką.


Prieveiksmiai

Prieveiksmius kuriame nuo būdvardžiu prisegdami dažniausiai -o ar -(i)e. Štai keletas pavyzdžių:

  • priesaga -o: zimny - zimno (šaltai), ciepły - ciepło (šiltai), jasny - jasno (aiškiai, šviesiai), szeroki - szeroko (plačiai), długi - długo (ilgai), krótki - krótko (trumpai), duży - dużo (didelis - daug), mały - mało (mažai) itt.

  • priesaga -e: dobry - dobrze (gerai), zły - źle (blogai), normalny - normalnie (normaliai), wspaniały - wspaniale (nuostabiai), miły - mile (mieliai), uczciwy - uczciwie (sąžiningai) itt.


Būdvardžių ir prieveiksmių laipsniavimas

Būdvardžiai ir prieveiksmiai gali būti laipsniuojami paprastuoju ar aprašančiuoju būdais. Pastarasis vartojamas visų pirma ilgų, nelenkiškos kilmės žodžių atveju, pvz. sympatyczny (simpatiškas) - bardziej sympatyczny - najbardziej sympatyczny, sympatycznie (simpatiškai) - bardziej sympatycznie - najbardziej sympatycznie. Nesunku atspėti abiejų žodžių reikšmė: bardziej = labiau, o najbardziej = labiausiai.

Paprastasis laipsniavimo būdas turėtų būti paprastesnis, bet ar iš tikrųjų taip yra?.

Aukštesnysis būdvardžių laipsnis kuriamas priesagomis: -szy ar -(i)ejszy. Pastaroji priesaga yra naudojama tik tada, jeigu sunku būtų ištarti tokį būdvardį su trumpesnę priesagą, pvz. głupi (kvailas) - głupszy, młody (jaunas) - młodszy, stary (senas) - starszy, prosty (paprastas) - prostszy, bet normalny (normalus) - normalniejszy, trudny (sunkus) - trudniejszy, pilny (kruopštus) - pilniejszy itt.

Prieveiksmių atveju viskas atrodo dar lengviau: norint sukurti aukštesnįjį laipsnį prisegame priesaga -(i)ej, pvz. głupio (kvailai) - głupiej, prosto (paprastai) - prościej,trudno (sunkiai) - trudniej, pilnie (kruopščiai) - pilniej itt.

Aukščiausiasis būdvardžių ir prieveiksmių laipsnis kuriamas labai paprastai: štai imame aukštesnįjį laipsnį ir dar prisegame priešdėlį naj- , pvz. głupi (kvailas) - głupszy (kvailesnis) - najgłupszy (kvailiausias), głupio (kvailai) - głupiej (kvailiau) - najgłupiej (kvailiausiai). Tiems, kas moka rusų kalbą, primenu: lenkų kalboje nėra tokios formos kaip „samyj horošyj“ (sam dobry???).

O štai keletas netaisyklingai laipsniuojamų būdvardžių ir prieveiksmių:

Būdvardis Būdv., aukšt. laipsn. Prieveiksmis Priev., aukšt. laipsn.
dobry (geras) lepszy (geresnis) dobrze (gerai) lepiej (geriau)
zły (blogas) gorszy źle (blogai) gorzej
duży / wielki (didelis) większy dużo (daug) więcej
mały (mažas) mniejszy mało (mažai) mniej
wysoki (aukštas) wyższy wysoko (aukštai) wyżej
niski (žemas) niższy nisko (žemai) niżej
szeroki (platus) szerszy szeroko (plačiai) szerzej
wąski (siauras) węższy wąsko (siaurai) wężej
ciężki (sunkus) cięższy ciężko (siunkiai) ciężej
lekki (lengvas) lżejszy lekko (lengvai) lżej
drogi (brangus) droższy drogo (brangiai) drożej
    bardzo (labai) bardziej