Šis žodynas jau sulaukė garbingo jubiliejaus - ne tik dėl jo "amžiaus" (neseniai jam sukako 10 metų), bet ir jame esančių žodžių skaičiaus atžvilgiu. Iš pradžios jis turėjo, jei atmintis manęs neklaidina, apie 11 tūkstančių žodžių, o dabar šis skaičius daugiau nei triskart padidėjo: virš 38 tūkstančių. Kartais žodyno apimtis "augo" sparčiau, kartais lėčiau, bet visą laiką stengiausi reguliariai jį atnaujinti ir plėsti, bent vieną kartą per du mėnesius. Žinoma, tai nebūtų buvę įmanoma be tos gausybės gerų žmonių, kurie man padėdavo - ne tik tų, kurie įvykdė milžinišką darbą taisydami gramatikos skyrių bei visą informaciją lietuvių kalba, bet ir tų, kurie prisidėjo prie žodyno vystymosi man pranešdami apie pastebėtas klaidas ir trūkumus. Už tai Jums visiems dar kartą labai dėkoju.

Gali būti, kad - nepaisant pakankamai didelio žodžių skaičiaus - Jūs nerasite šiame žodyne kai kurių terminų. Visų pirma - žodynas turi tik 38 tūkstančius žodžių. Jame nerasite specifinių sąvokų, ypač tų sričių, apie kurias autorius neturi žalio supratimo. Taip pat gali būti jog žodyne nebus ir kai kurių pagrindinių sąvokų. Taip, aš pats nuolat randu vis naujų trūkumų. Todėl mano kreipimasis visai nepraranda aktualumo: labai prašau man pranešti apie kiekvieną pastebėtą klaidą ar trūkstamą žodį. Už kiekvieną pastabą būsiu labai dėkingas.

Jūs patys galite sumažinti tikimybę, kad reikiamo žodžio surasti nepavyks. Štai porą patarimų:

 • Gal tai banalu, bet visgi verta pakartoti: paisykite rašybos taisyklių! Neužmirškite, kad lenkų kalboje nėra "v" raidės!
 • Lietuvių ir lenkų kalbos - fleksinės kalbos. Tai reiškia, kad žodžiai gali būti visokiais būdais linksniuojami ir asmenuojami. Žodynas atpažįsta tik pagrindines formas. Todėl jei įvesite lietuvišką žodį "turtingais" (pvz. su turtingais tėvais), nesitikėkite lenkiško vertimo. Žodynas atpažįsta tik pagrindinę vyriškosios giminės formą "turtingas". Panašiai bus ir su lenkiškais žodžiais - vietoj pvz. "bogatego" (turtingo) reikėtų įrašyti "bogaty" (turtingas). Jeigu pagrindinė žodžio forma Jums nėra žinoma, pabandykite įvesti tik žodžio pradžią, pvz. turting ar net turt, o lenkiškai bogat ar boga. Programa suras visus žodžius, prasidedančius tokiomis raidėmis. Beje, vertėtų nors truputį susipažinti su lenkų kalbos gramatika, tuomet patys galėtumėte atspėti Jums nežinomo žodžio pagrindinę formą.
  SVARBU! Įvesdami žodžio pradinę dalį, nenaudojame "žvaigždutės". Iš anksto galiu pasakyti, kad įrašius turting* rezultatų nesulauksite.
 • Iš veiksmažodžių padarytų dalyvių (pvz. idący - einantis) šiame žodyne nėra. Todėl geriausiai būtų žinoti ieškomo veiksmažodžio pagrindinę formą (bendratį, šiuo atveju: iść - eiti). Plačiau apie tai paskaitysite gramatikos skyriuje. Iškilus problemoms galima "apčiuopomis" pabandyti "nukirpti" porą paskutinių raidžių iš žodžio.
 • Žodyne nerasite ir prieveiksmių, jei egzistuoja būdvardis su adekvačia reikšme. Todėl vietoje žodžio gražiai (pięknie) ieškokite gražus (piękny). Tokie prieveiksmiai lenkų kalboje įprastai turi galūnę -o, -e ar -ie - "nukirpkite" ją, ir tikriausiai surasite tinkamą būdvardį.
 • Žodynas neturi profesijoms ar miestų, regionų, valstybių ir kontinentų gyventojams taikomų moteriškų formų. Tokios formos lenkų kalboje įprastai turi priesagą -ka, pvz. nauczyciel (mokytojas) - nauczycielka (mokytoja), Polak (lenkas) - Polka (lenkė). Jei vyriškosios formos paskutinis balsas yra -k ar -ch, tuomet moteriškoji forma turės priesagą -czka ar -szka, pvz. śpiewak - śpiewaczka (dainininkas - dainininkė), Czech - Czeszka (čekas - čekė). Įvedus žodį be minėtų priesagų, be sunkumų atrasite daiktavardžio vyriškąją formą.
 • Lietuviški ir lenkiški žodžiai gali turėti ir kitokius priešdėlius bei priesagas. Kaip žinote, traukinių palydovai gali paprašyti ne tik bilietus, bet ir bilietukus pateikti kontrolei. Panašiai bus ir su veiksmažodžiais - galima ne tik kažką valgyti, bet ir suvalgyti ar išvalgyti, o kraštutiniais atvejais galima ir persivalgyti. Norėdami padidinti tikimybę surasti tam tikro lenkiško žodžio vertimą, įrašykite žodį be minėtų "priedų". Žinoma, tokiu atveju žodžio reikšmė gali truputį pasikeisti, tačiau tai nėra didelė problema - lietuviškų ir lenkiškų priesagų bei priešdelių reikšmės dažnai sutampa.

  Štai Jums mažas sąrašėlis:

  Priešdėlis / priesaga Lietuviškas vertimas Pavyzdys bei lietuviškas vertimas Pagrindinis žodis ir vertimas
  Deminutyvų priesagos
  -ek, -yk, -ik,
  -ka, -ko, -etko,
  -aczek, -eczek,
  -eczka, -eczko,
  -uś, usia, -ątko,
  -uszek
  daiktavardžių deminutyvai piesek - šuniukas
  chłopczyk - vaikinukas
  samochodzik - automobiliukas
  dziewczynka - merginukė
  słonko - saulutė
  prosiaczek - paršelis
  piaseczek - smėliukas
  książeczka - knygelė
  miasteczko - miestelis
  tatuś - tėvelis
  mamusia - mamytė
  dzieciątko - vaikutis
  garnuszek - puodelis
  pies - šuo
  chłopiec - vaikinas
  samochód - automobilis
  dziewczyna - mergina
  słońce - saulė
  prosię - paršas
  piasek - smėlis
  książka - knyga
  miasto - miestas
  tata (ojciec) - tėvas
  mama (matka) - motina
  dziecko - vaikas
  garnek - puodas
  -iutki, -iusieńki būdvardžių deminutyvai malutki - mažytis
  pełniusieńki - pilnutėlis
  mały - mažas
  pełny - pilnas
  Veiksmažodžių priesagos
  -inać išreiškia kartojamą veiksmą wycinać - iškarpyti wyciąć - iškirpti
  -ywać, -iwać išreiškia kartojamą veiksmą podtrzymywać - remti
  pokrzykiwać - šūkauti
  podtrzymać - paremti
  krzyczeć - šaukti
  -ować -auti, -uoti (veiksmažodžio kūrimas) pracować - dirbti
  królować - karaliauti
  rezerwować - rezervuoti
  praca - darbas
  król - karalius
  rezerwa - rezervas
  Daiktavardžių priesagos
  -anie, -enie, -cie iš veiksmažodžio sukurtas daiktavardis
  - veiksmo ar būklės apibūdinimas
  życie - gyvenimas
  czytanie - skaitymas
  palenie - rūkymas
  żyć - gyventi
  czytać - skaityti
  palić - rūkyti
  -acz, -ak 1) veiksmo vykdytojas
  2) žmogus, turintis tam tikrą bruožą
  1) pracz - skalbėjas
  palacz - rūkalius
  2) siłacz - stipruolis
  odważniak - narsuolis
  prać - skalbti
  palić - rūkyti
  silny - stiprus
  siła - jėga
  odwaga - narsa
  odważny - narsus
  -as žmogus, turintis tam tikrą bruožą grubas - storulis
  brudas - nevala
  gruby - storas
  brud - purvas
  -czyk valstybių, kontinentų bei miestų gyventojų apibūdinimas Europejczyk - europietis
  Estończyk - estas
  berlińczyk - berlynietis
  Europa - Europa
  Estonia - Estija
  Berlin - Berlynas
  -isko 1) vietos apibūdinimas
  2) priesaga, išreiškianti didumą ar neigiamą sakytojo nusistatymą
  1) brzozowisko - beržynas
  lotnisko - oro uostas
  2) chłopisko - didžiulis vyriškis
  brzoza - beržas
  lot - polėkis
  chłop - valstietis, vyras
  -lnia -ykla (vietos apibūdinimas) jadalnia - valgykla jadać, jeść - valgyti
  -nik 1) -inkas (pvz. profesijų apibūdinimas)
  2) prietaisas
  1) prawnik - teisininkas
  lotnik - lakūnas
  2) słownik - žodynas
  silnik - variklis
  prawo - teisė
  lot - polėkis
  słowo - žodis
  siła - jėga
  -nin -ietis (valstybių, kontinentų bei miestų gyventojų apibūdinimas) Rosjanin - rusas
  Amerykanin - amerikietis
  Rosja - Rusija
  Ameryka - Amerika
  -ość iš būdvardžio sukurti daiktavardžiai młodość - jaunystė
  całość - visuma
  młody - jaunas
  cały - ištisas
  -stwo, -ctwo abstraktūs daiktavardžiai ar prietaisai zwycięstwo - pergalė
  dziedzictwo - paveldėjimas
  lekarstwo - vaistas
  zwyciężać - nugalėti
  dziedziczyć - paveldėti
  leczyć - gydyti
  -wca veiksmo vykdytojas dawca - davėjas
  kierowca - vairuotojas
  dać - duoti
  kierować - vairuoti
  Būdvardžių priesagos
  -alny -alus, -amas, -tinas normalny - normalus
  naprawialny - taisomas
  niewybaczalny - neatleistinas
  norma - norma
  naprawiać - taisyti
  wybaczyć - atleisti
  -awy -okas białawy - baltokas
  głupawy - kvailokas
  biały - baltas
  głupi - kvailas
  -ty -tas, -okas piegowaty - strazdanotas
  głupkowaty - kvailokas
  piegi - strazdanos
  głupi - kvailas
  -iczny, -yczny -iškas magiczny - magiškas
  klasyczny - klasikinis
  magia - magija
  klasa - klasė
  -ysty, -isty -ėtas, -uotas, -ingas górzysty - kalnuotas
  piaszczysty - smėlėtas, smėlingas
  ognisty - ugninis, ugningas
  góra - kalnas
  piasek - smėlis
  ogień - ugnis
  -iwy, -ywy žmogaus apibūdinimas chciwy - godus
  żywy - gyvas
  chcieć - norėti
  żyć - gyventi
  -ły -ęs (lietuviško būtojo laiko dalyvio atitikmuo) przestarzały - pasenęs
  były - buvęs
  stary - senas
  być - būti
  -ny įvairių reikšmių būdvardžių sukūrimas modny - madingas
  pogodny - giedras
  solidny - solidus
  moda - mada
  pogoda - oras, geras oras
  -owy -inis, -iškas firmowy - firminis
  samochodowy - automobilių
  firma - firma
  samochód - automobilis
  -ski būdvardžio sukūrimas iš daiktavardžių, kurie apibūdina žmones
  bohaterski - didvyriškas
  kowalski - kalvio
  królewski - karališkas
  bohater - didvyris
  kowal - kalvis
  król - karalius
  -yjny būdvardžių sūkurimas iš tarptautinių ant -ia ar -ja besibaigiančių daiktavardžių awaryjny - avarinis
  migracyjny - migracinsi
  awaria - avarija
  migracja - migracija
  Priešdėliai
  bez- be- bezużyteczny - benaudis użytek - nauda
  użyteczny - naudingas
  do- pri- dopłacić - primokėti płacić - mokėti
  między- tarp- międzynarodowy - tarptautinis naród - tauta
  narodowy - tautinis
  na- už-, pri-, ant- napisać - užrašyti
  nazbierać - pririnkti
  napad - antpuolis
  pisać - rašyti
  zbierać - rinkti
  padać - kristi
  nad- at-, ant- nadlecieć - atskristi
  nadciśnienie - antslėgis
  lecieć - skristi
  ciśnienie - slėgis
  nie- ne- niedobry - negeras dobry - geras
  o- ap- opisać - aprašyti pisać - rašyti
  ob-, obe- ap-, apy-, api- obejść - apeiti
  objazd - apylanka
  obrabować - apiplėšti
  iść - eiti
  jechać - važiuoti
  rabować - plėšikauti
  od-, ode- nu-, at-, ati- odjechać - nuvažiuoti
  odejść - išeiti
  oddać - atiduoti
  odebrać - atimti
  jechać - važiuoti
  iść - eiti
  dać - duoti
  brać - imti
  po- pa-, po- popatrzeć - pažiūrėti
  postawić - pastatyti
  popołudnie - popietė
  patrzeć - žiūrėti
  stawiać - statyti
  południe - pietūs
  ponad- virš- ponadplanowy - viršnorminis plan - planas
  pół- pus- półżywy - pusgyvis żywy - gyvas
  pra- pro- pradziadek - prosenelis
  pradawny - senovinis, priešistorinis
  dziadek - senelis
  dawny - senas, senovinis
  prze- per-, pra-, pro- przepłacić - permokėti
  przegapić - pražiopsoti
  przeciek - protėkis
  płacić - mokėti
  gapić się - žiopsoti
  ciec - tekėti
  przed- prieš- (laiko prasme) przedpołudnie - priešpietis południe - pietūs
  przeciw- prieš- (anti-) przeciwpożarowy - priešgaisrinis pożar - gaisras
  przy- at-, pri- przyjechać - atvažiuoti
  przyjąć - priimti
  przyrównać - prilyginti
  jechać - važiuoti
  równać - lyginti, išlyginti
  roz-, roze- su-, iš-, nu- (reiškia "iš vidaus", "į visas puses") rozebrać się - nusirengti
  rozrzucać - išmėtyti
  rozbić - sudaužyti
  rozejść się - išsiskirti
  brać - imti
  rzucać - mesti
  bić - mušti, daužyti
  iść - eiti
  s-, z-, ze- su-, nu-, pa- (dažnai išreiškia vienkartinį veiksmą) spalić - sudeginti
  zbić - sumušti
  zrobić - padaryti
  zetrzeć - nutrinti
  palić - deginti
  bić - mušti
  robić - daryti
  trzeć - trinti
  u- nu-, pa- (dažnai išreiškia vienkartinį veiksmą) ugruntować - pagrįsti
  umyć - nuprausti
  gruntować - grįsti
  myć - prausti
  w-, we- į- wchodzić - įeiti
  wlać - įlieti
  chodzić - eiti
  lać - lieti
  ws-, wz- išreiškia veiksmo pradžią wzlecieć - išskristi
  wschodzić - tekėti (apie saulę)
  wzbogacić - praturtinti
  lecieć - skristi
  chodzić - eiti
  bogaty - turtingas
  wy- iš- wyjść - išeiti
  wylać - išlieti
  wyskoczyć - iššokti
  iść - eiti
  lać - lieti
  skoczyć - šoktelėti, šokti
  za- už- zamówić - užsakyti
  zapłacić -užmokėti
  mówić - sakyti
  płacić - mokėti

Žinoma, lentelėje esančių priešdėlių bei priesagų reikšmės nėra universalios. Ypatingais atvejais priešdėlis gali visai pakeisti žodžio reikšmę, pvz. stać (stovėti), bet przestać (liautis), arba kazać (liepti), bet przekazać (perduoti). Beje, daug panašių pavyzdžių galima surasti ir lietuvių kalboje, pvz. traukti - nutraukti, statyti - nustatyti ir tt.

Mūsų lentelėje nebuvo išvardinti tarptautiniai priešdėliai, kurių reikšmė turėtų būti aiški, pvz. antyfaszysta - faszysta (antifašistas - fašistas), amoralny - moralny (amoralus - moralus).

Pabaigai paminėkime vieną bendro pobūdžio taisyklę: jei nesiseka rasti žodžio vertimo, patariame "nukirpti" keletą paskutinių raidžių, o jei žodis turi priešdėlį - nukerpame ir jį. Ši taisyklė taikoma ir lietuviškų, ir lenkiškų žodžių atveju.

Jei visai neįmanoma rasti - labai prašau man apie tai pranešti. Pasistengsiu kuo greičiau išversti Jūsų ieškomus žodžius bei įrašyti juos į žodyną.