Odmiana niektórych czasowników

Poniżej wymienione są najważniejsze formy czasowników podstawowych, często używanych w mowie codziennej. Czasowniki od nich pochodne odmieniają się w sposób identyczny jak one same (np. sužinoti - sužino - sužinojo - dowiedzieć się). Przy każdej formie zaznaczona jest akcentowana głoska.

Bezokolicznik Czas teraźn. Czas przeszły Znaczenie
aiškinti aiškina aiškino objaśniać
artėti artėja artėjo zbliżać się
atsibosti atsibosta atsibodo znudzić się
baigti baigia bai kończyć
bausti baudžia bau karać
bėgti bėga bėgo biegać, biec, uciekać
bijoti bijo bijojo bać się
brangti brangsta brango drożeć
bręsti bręsta brendo dojrzewać
burti(s) buria(si) būrė(si) zbierać (się), wróżyć
busti bunda budo budzić się
būti yra buvo być
būti būna būdavo
(cz. przeszły wielokrotny)
bywać
dainuoti dainuoja dainavo śpiewać
dalyti(s) dalija(si) dalijo(si) dzielić (się)
daryti daro da robić
degti dega de płonąć
dėkoti dėkoja dėkojo dziękować
dengti dengia den przykrywać
derėti dera derėjo targować się, należeć
(być koniecznym)
dėti deda dėjo kłaść, stawiać
dingti dingsta dingo znikać
dirbti dirba dirbo pracować
drausti draudžia drau zabraniać
duoti duoda da dać, dawać
eiti eina ėjo iść
elgtis elgiasi elgėsi zachowywać się
ėsti ėda ė jeść, żreć
galėti gali galėjo móc
galvoti galvoja galvojo mysleć
gauti gauna gavo dostać, otrzymać
gėdytis gėdijasi gėdijosi wstydzić się
gelbėti gelbėja (gelbsta) gelbėjo ratować
gerti geria gė pić
gimti gimsta gi rodzić się
ginti gina gy bronić
girdėti girdi girdėjo słyszeć
girti giria gy chwalić
gyventi gyvena gyveno żyć, mieszkać
grėsti gresia grė grozić
gręžti gręžia gręžė wiercić
grįžti grįžta grįžo wracać, wrócić
gulėti guli gulėjo leżeć
ieškoti ieško ieškojo szukać
imti ima ė brać
išmokti išmoksta išmoko nauczyć się
išnykti išnyksta išnyko zniknąć
jausti jaučia jau czuć, odczuwać
joti joja jojo jeździć konno
juoktis juokiasi juokėsi śmiać się
justi junta juto czuć
kalbėti kalba kalbėjo mówić
karti karia ko wieszać
kasti kasa ka kopać
kąsti kanda kando gryźć
keisti keičia kei zmieniać
keliauti keliauja keliavo podróżować
kelti kelia kė podnosić
kepti kepia ke piec, smażyć
kilti kyla kilo wznosić się
kirpti kerpa kirpo ciąć
ki ki ki wtykać, wtrącać
klausyti klauso klau słuchać
klausti klausia klausė pytać
kovoti kovoja kovojo walczyć
kristi krinta (krenta) krito padać, spadać
kurti kuria kū tworzyć, rozpalać
kviesti kviečia kvie zapraszać
laikyti laiko lai trzymać
laukti laukia laukė czekać, oczekiwać
leisti leidžia leido puszczać, pozwalać
lemti lemia lė decydować, określać
liepti liepia lie kazać
lieti lieja liejo lać
likti lieka liko pozostawać
linkėti linki linkėjo życzyć
lipti lipa lipo włazić, wsiadać, piąć się
lyti lyja lijo padać (o deszczu)
matyti mato ma widzieć
maudytis maudosi maudėsi kąpać się
mėgti mėgsta mėgo lubić
mesti meta me rzucać
miegoti miega miegojo spać
mylėti myli mylėjo kochać
mirti miršta mi umierać
mokėti moka mokėjo płacić, umieć
mokyti(s) moko(si) mokė(si) uczyć (się)
mušti muša mušė bić
naudotis naudojasi naudojosi korzystać
nekęsti nekenčia nekentė nienawidzieć
nešti neša nešė nieść
norėti nori norėjo chcieć
nusigąsti nusigąsta nusigando przestraszyć się
nustebti nustemba nustebo zdziwić się
pamiršti pamiršta pamiršo zapomnieć
pasakoti pasakoja pasakojo opowiadać
pažinti pažįsta pažino znać
peikti peikia pei ganić
pykti pyksta pyko złościć się
pilti pila py lać, sypać
pirkti perka pirko kupować
pjauti pjkauna pjo ciąć, piłować
plauti plauna plo myć, zmywać
plaukti plaukia plau pływać
privalėti privalo privalėjo musieć
pulti puola puolė upaść
pūsti pučia pū dmuchać, wiać
rasti randa rado znajdować
rašyti rašo rašė pisać
reikėti (reikti) reikia reikėjo (reikė) być potrzebnym
reikšti reiškia reiškė znaczyć
rengti rengia ren szykować
rinkti renka rinko zbierać
rišti riša rišo wiązać
rodyti rodo ro pokazywać
rūkyti rūko rū wędzić, palić
ruošti(s) ruošia(si) ruošė(si) przygotowywać (się)
sakyti sako sa mówić
saugoti saugo (saugoja) saugojo chronić, strzec
sėdėti sėdi sėdėjo siedzieć
sekti seka se następować
sėsti sėda sėdo usiąść
siekti siekia siekė sięgać, dążyć
sieti sieja siejo wiązać, kojarzyć
sirgti serga sirgo chorować
siųsti siunčia siun posyłać
siūti siuva siuvo szyć
skaičiuoti skaičiuoja skaičiavo liczyć
skaityti skaito skai czytać
skambėti skamba skambėjo brzmieć
skambinti skambina skambino dzwonić
skaudėti skauda skaudėjo boleć
skelbti skelbia skelbė ogłaszać
skęsti skęsta skendo tonąć
skirti skiria sky dzielić, wyznaczać
skristi skrenda skrido lecieć, latać
skubėti skuba skubėjo spieszyć się
skusti(s) skuta(si) skuto(si) golić (się)
skųstis skundžiasi skundėsi skarżyć się
slėpti slepia slė ukrywać
spausti spaudžia spaudė naciskać
spėti spėja spėjo zdążyć, zgadywać
spręsti sprendžia sprendė rozwiązywać, decydować
stoti stoja stojo stawać
stovėti stovi stovėjo stać
sugebėti sugeba sugebėjo potrafić, umieć
suprasti supranta suprato rozumieć
šaukti šaukia šau krzyczeć
šauti šauna šo strzelać
šypsotis šypsosi šypsojosi uśmiechać się
šluoti šluoja šla zamiatać
šnekėti šneka šnekėjo rozmawiać
šokti šoka šoko skoczyć, tańczyć
švęsti švenčia šven świętować
šviesti šviečia švie świecić
taisyti taiso tai naprawiać
tapti tampa tapo stawać się
tarti taria ta mawiać
teigti teigia tei twierdzić
tekėti teka tekėjo płynąć, wychodzić za mąż
tekti tenka teko przypaść
tęsti tęsia tę przedłużać
tikėti(s) tiki(si) tikėjo(si) wierzyć, mieć nadzieję
tikti tinka tiko pasować
tylėti tyli tylėjo milczeć
tirpti tirpsta tirpo topnieć
tirti tiria ty badać
traukti traukia traukė ciągnąć
trukdyti trukdo trukdė przeszkadzać
trukti trunka truko trwać
trūkti trūksta trūko brakować
turėti turi turėjo mieć, posiadać
valgyti valgo valgė jeść
vargti vargsta vargo męczyć się
veikti veikia vei działać, robić
verkti verkia ver płakać
versti verčia ver przewracać
vesti veda ve prowadzić, wieść, żenić się
vežti veža vežė wieźć
vykti vyksta vyko jechać, odbywać się
vilkti velka vilko ciągnąć, wlec
virsti virsta virto stawać się
virti verda vi gotować
vyti veja vijo gonić, pędzić
vogti vagia vo kraść
žadėti žada žadėjo obiecywać
žaisti žaidžia žai grać, bawić się
žeisti žeidžia žei ranić
žydėti žydi žydėjo kwitnąć
žinoti žino žinojo wiedzieć
žiūrėti žiūri žiūrėjo patrzeć
žūti žūva žuvo ginąć
žvelgti žvelgia žvel spoglądać