Zaimki

1) Zaimki osobowe aš, tu, mes, jūs (ja, ty, my, wy) odmieniają się następująco:

M. tu mes jūs
D. manęs tavęs mū jū
C. man tau mums jums
B. mane tave mus jus
N. manimi tavimi mumis jumis
Msc. manyje tavyje mumyse jumyse
W. - tu! - jūs!

Uwagi:

 • Zaimka jūs (wy) używa się również jako formy grzecznościowej pan, pani, państwo.

 • Litewski zaimek zwrotny odmienia się analogicznie jak zaimek tu, czyli savęs, sau, save, savimi, savyje. Nie posiada on formy mianownika ani wołacza i odpowiada polskim siebie, sobie, się, sobą, sobie.

2) Zaimki osobowe jis, ji, jie, jos (on, ona, oni, one) odmieniają się z kolei w ten sposób:

M. jis ji jie jos
D. jo jos
C. jam jai jiems joms
B. juos jas
N. juo ja jais jomis
Msc. jame joje juose jose
W. - - - -

3) Zaimki dzierżawcze mano (mój), tavo(twój), jo (jego), jos (jej), mū(nasz), jū(wasz / pański / pani / państwa), (ich) są nieodmienne przez rodzaje ani przez przypadki.

4) Zaimki wskazujące šitas (ten), šis (ten), tas (ten), anas (tamten) odmieniają się podobnie jak zaimki jis, ji, jie, jos. Zobaczmy to na przykładzie tas:

M. tas ta tie tos
D. to tos
C. tam tai tiems toms
B. tuos tas
N. tuo ta tais tomis
Msc. tame toje tuose tose

Uwagi:

 • Zaimki šitas i šis są równoznaczne. Oznaczają one przedmiot znajdujący się bardzo blisko mówiącego lub wydarzenie niedawne lub bieżące (np. šiais metais - w tym roku). Zaimek šis odmienia się tak jak zaimek kuris (patrz niżej).

 • Zaimek tas jest ma znaczenie pośrednie między "ten", a "tamten", gdyż odległość od przedmiotu lub stosunek czasowy nie jest dokładnie określony, np. Buvau toje parduotuvėje, apie kurią kalbėjai - Byłem w tym sklepie, o którym mówiłeś.

 • Zaimek osobowy tai (to) odmienia się analogicznie jak tas w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego, z tym że w mianowniku i w bierniku przyjmuje formę tai. Przykłady: Tai man nepatinka - To mi się nie podoba. Nenoriu apie tai kalbėti - Nie chcę o tym mowić.

 • Według wzoru tas odmienia się również zaimek pytający kas (kto, co).


5) Osobliwością języka litewskiego są tzw. formy określone zaimków osobowych jisai, jinai, jieji, josios (od jis, ji, jie, jos), a także zaimka wskazującego tasai, toji, tieji, tosios (od tas). Zaimki te używane są wtedy, jeśli kontekst wypowiedzi wymaga ich wyodrębnienia, np. Jisai tau nepadės! - On ci nie pomoże. Odmieniają się one w sposób następujący:

M. jisai jinai jieji josios
D. jojo josios jų jų
C. jajam jajai jiesiems josioms
B. jį ją juosius jąsias
N. juoju jąja jaisiais josiomis
Msc. jajame jojoje juosiuose josiose
W. - - - -

6) Zaimki koks (jaki), toks (taki) i joks (żaden) odmieniają się w ten sposób:

M. koks kokia kokie kokios
D. kokio kokios kokių kokių
C. kokiam kokiai kokiems kokioms
B. ko kokią kokius kokias
N. kokiu kokia kokiais kokiomis
Msc. kokiame kokioje kokiuose kokiose

A oto odmiana zaimka względnego kuris (który):

M. kuris kuri kurie kurios
D. kurio kurios kurių kurių
C. kuriam kuriai kuriems kurioms
B. kurį kurią kuriuos kurias
N. kuriuo kuria kuriais kuriomis
Msc. kuriame kurioje kuriuose kuriose
 • Zaimek pytający kelintas (który) odmienia się tak jak przymiotniki (3 grupa akcentowania). Używa się jego w pytaniach (np. Kelinta valanda? Która godzina?), a zaimka kuris w zdaniach podrzędnych (tas žmogus, su kuriuo kalbėjai - ten człowiek, z którym rozmawiałeś).


7) Zaimek pats (sam) odmienia się w sposób przedstawiony poniżej:

M. pats pati patys pačios
D. paties pačios pačių pačių
C. pačiam pačiai patiems pačioms
B. pa pačią pačius pačias
N. pačiu pačia pačiais pačiomis
Msc. pačiame pačioje pačiuose pačiose

8) Poniżej przedstawione są najczęściej używane zaimki pytające, wskazujące, nieokreślone, przeczące i uogólniające.

 • Zaimki pytające: kas (kto, co), kur (gdzie, dokąd), kada (kiedy), kaip (jak), kiek (ile), kelintas (który), koks (jaki).

 • Zaimki wskazujące: tas (ten), šitas, šis (ten), anas (tamten), tai (to), čia, čionai (tu, tutaj), ten, tenai (tam, dotąd), dabar (teraz), tada (wtedy), šiaip, šitaip, taip (tak), tiek (tyle), toks (taki).

 • Zaimki nieokreślone z nors: kas nors (coś, ktoś), kur nors (gdzieś, dokądś), kada nors (kiedyś) itp. Partykuła nors wskazuje na to, że omawiany przedmiot (osoba, miejsce, czas itp.) nie jest jeszcze ustalony przez mówiącego i wymaga bliższego sprecyzowania, np. Padainuokime ką nors! (Zaśpiewajmy coś / cokolwiek!).

 • Zaimki nieokreślone z kaž-: kažkas (coś, ktoś), kažkur (gdzieś, dokądś), kažkada (kiedyś) itp. Prefiks kaž- wskazuje na określony przedmiot (osoba, miejsce, czas itp.) jeszcze nieznany mówiącemu, np. Aš tai jau kažkur mačiau. (Ja to już gdzieś widziałem).

 • Zaimki nieokreślone z bet: bet kas (ktokolwiek, cokolwiek, byle kto, byle co), bet kur (gdziekolwiek, dokądkolwiek, byle gdzie), bet kada (kiedykolwiek, byle kiedy) itp.

 • Inne zaimki nieokreślone: kadaise (niegdyś), tam tikras (pewien).

 • Zaimki przeczące z nie-: niekas (nikt, nic), niekur (nigdzie, donikąd), niekada (nigdy), niekaip (nijak) itp. oraz joks (żaden).

 • Zaimki uogólniające z vis-: viskas (wszystko), visi (wszyscy), visas (cały, wszystek), visur (wszędzie), visada, visados (zawsze), visoks (wszelki, wszelaki), visaip (wszelkim sposobem) itp.